Instalacja odgromowa

 
Obiekty budowlane wyposażone w instalacje
i urządzenia techniczne narażone są na występowanie przepięć zewnętrznych i indukowanych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi (piorunami) oraz przepięć wewnętrznych spowodowanych zmianami manewrowymi i awaryjnymi w układach elektrycznych. Dla ochrony obiektów od przepięć stosowane
są instalacje ochrony odgromowej
i przeciwprzepięciowej.

Ochrona odgromowa ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt lub zminimalizowanie skutków pośrednich spowodowanych wyładowaniem i realizowana jest przez odpowiednie instalacje odgromowe. Instalacje odgromowe stanowią zespół urządzeń zbierających i odprowadzających całkowicie
lub częściowo ładunek elektryczny pioruna do ziemi.

Instalacja odgromowa powinna być stosowana w budynkach:
 • wolnostojących o wysokości do 15m i powierzchni ponad 500m2
 • budynki użyteczności publicznej w których może przebywać ponad 50 osób
 • Budynki opieki zdrowotnej, domy rencistów, szkoły specjalne, zakłady zatrudniające inwalidów, domy dla ludzi o ograniczonej zdolności ruchowej
 • Obiekty o dużej wartości historycznej i kulturowej, skanseny, muzea, biblioteki, archiwa itp.
 • Obiekty wyższej użyteczności publicznej: pogotowia, straży pożarnej, urzędów administracyjnych
 • Hale o powierzchni przekraczającej 40x40 m o konstrukcji nośnej stalowej
 • Budynki wykonane z materiałów łatwopalnych
 • Obiekty do produkcji i składowania materiałów łatwopalnych
 • Inne obiekty, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wartość 10-4
 • obiekty zagrożone pożarem oraz wybuchem materiałów wybuchowych, mieszaniny gazów, par cieczy i pyłów palnych z powietrzem
 • kominy wolnostojące, kolejki linowe, dźwigi
 • specjalne obiekty sportowe
 •