Pomiary elektryczne

 
Badania instalacji elektrycznych oraz zasilających przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę
w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania. Wyniki badań stanowią podstawę
do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:
 • badania i pomiary odbiorcze
 • badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)
 • Okresowe sprawdzanie i próby powinny obejmować co najmniej:
 • oględziny dotyczące ochronny przed dotykiem bezpośrednim i ochronny przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji izolacji
 • badania ciągłości przewodów ochronnych
 • badania ochrony przed dotykiem pośrednim
 • próby działania urządzeń różnicowoprądowych

 • Audyty instalacji elektrycznych

  Wykonujemy audyty instalacji elektrycznej mające na celu wskazanie rozwiązań dla uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej a tym samym ograniczenia kosztów.